Α λυκείου -Το νέο λύκειο

Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα Α΄Λυκείου
Η Α΄Λυκείου είναι μια τάξη γενικής παιδείας όπου δίνεται βαρύτητα στα μαθήματα της Γλώσσας και των Μαθηματικών. Από την αναδιάρθωση των μαθημάτων (που ξεκίνησε να εφαρμόζεται από το σχολικό έτος 2011 - 2012) προκύπτουν τρία νέα ενιαία μαθήματα:


  • η "Ελληνική Γλώσσα", που περιλαμβάνει την Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, τη Νέα Ελληνική Γλώσσα και τη Νεοελληνική Λογοτεχνία,
  • το μάθημα "Φυσικές Επιστήμες", που περιλαμβάνει τους κλάδους της Φυσικής, της Χημείας και της Βιολογίας,
  • τα "Μαθηματικά", που περιλαμβάνουν την Άλγεβρα και τη Γεωμετρία.
  • Το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα.

Μαθήματα Ώρες

Ελληνική Γλώσσα (ενιαίο μάθημα)
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία 5
Νέα Ελληνική Γλώσσα 2
Νέα Ελληνική Λογοτεχνία 2
Μαθηματικά (ενιαίο μάθημα)
Άλγεβρα 3
Γεωμετρία 2
Φυσικές Επιστήμες (ενιαίο μάθημα)
Φυσική 2
Χημεία 2
Βιολογία 2
Ιστορία 2
Ερευνητική Εργασία (project)* 2
Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί & Αρχές Δικαίου, Κοινωνιολογία) 3
Ξένη Γλώσσα 3
Φυσική Αγωγή 2
Θρησκευτικά 2
Μάθημα Επιλογής: Εφαρμογές Πληροφορικής ή Διαχείριση Φυσικών Πόρων ή Ελληνικός & Ευρωπαϊκός Πολιτισμός ή Καλλιτεχνική Παιδεία 2
Σύνολο Ωρών 35

* Η ερευνητική εργασία είναι ομαδική, γίνεται ανά τετράμηνο, αξιολογείται αυτόνομα και ο βαθμός θα προσμετράται ισότιμα με τους βαθμούς των υπόλοιπων μαθημάτων. Το θέμα της εργασίας θα αντλείται από τις θεματικές ενότητες: Ανθρωπιστικές & Κοινωνικές Επιστήμες, Τέχνη & Πολιτισμός, Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες & Τεχνολογία, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη ή θα συνδυάζει κάποιες από αυτές.

Βασική επιδίωξη είναι να ενισχυθεί το πνεύμα ομαδικής προσπάθειας και συνεργασίας μεταξύ των μαθητών και να καλλιεργηθεί μέσα από τη διαδικασία αυτή η δεξιότητα αναζήτησης και σύνθεσης πληροφοριών από διάφορες πηγές - με έμφαση στη χρήση του διαδικτύου.

Αξιολόγηση – Βαθμολογία
& Προαγωγή στη Β΄Λυκείου
Στο τέλος της Α΄Λυκείου, οι μαθητές εξετάζονται γραπτά (σε όλα τα μαθήματα εκτός από την Ερευνητική Εργασία & τη Φυσική Αγωγή). Οι εξετάσεις διεξάγονται ενδοσχολικά σε θέματα που προκύπτουν κατά 50% με κλήρωση από την Τράπεζα Θεμάτων και κατά 50% από τους διδάσκοντες, οι οποίοι βαθμολογούν τα γραπτά.

Ο μέσος όρος της βαθμολογίας των δύο τετραμήνων αποτελεί τον προφορικό βαθμό για κάθε μάθημα.
O ετήσιος βαθμός για κάθε μάθημα υπολογίζεται ως μέσος όρος του προφορικού βαθμού και του βαθμού της τελικής γραπτής εξέτασης (με προσέγγιση δεκάτου).
(Για την Ερευνητική Εργασία και τη Φυσική Αγωγή, υπολογίζεται μόνο ο προφορικός βαθμός.)

Αναλυτική περιγραφή του τρόπου με τον οποίο προκύπτει ο Γενικός Μέσος Όρος της Α΄Λυκείου και Ειδική Φόρμα Υπολογισμού του, μπορείτε να βρείτε στην ενότητα:
Απαραίτητη προϋπόθεση για την προαγωγή στη Β΄Λυκείου αποτελεί η επίτευξη Γενικού Μέσου Όρου μεγαλύτερου ή ίσου του δέκα (10) και επιπλέον επίτευξη γενικού βαθμού στην Ελληνική Γλώσσα και τα Μαθηματικά τουλάχιστον δέκα (10), και τουλάχιστον οκτώ (08) στα υπόλοιπα μαθήματα.