Β λυκείου - Το νέο λύκειο

Ομάδες Προσανατολισμού
Με το νέο σύστημα καταργούνται οι Κατευθύνσεις και στη θέση τους διαμορφώνονται στη Β΄ και Γ΄ Λυκείου οι Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού. Στη Β΄ Λυκείου διαμορφώνονται δύο Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού ( Ανθρωπιστικών Σπουδών και Θετικών επιστημών ) , ενώ στη Γ΄ Λυκείου οι Ομάδες γίνονται τρεις ( Ανθρωπιστικών Σπουδών - Θετικών επιστημών - Οικονομικών,Πολιτικών,Κοινωνικών και Παιδαγωγικών Σπουδών).

Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα Β΄Λυκείου
Από τη Β' Λυκείου, παράλληλα με τα μαθήματα Γενικής Παιδείας που αποτελούν τις περισσότερες ώρες του αναλυτικού προγράμματος, δίνεται στους μαθητές η δυνατότητα για εξειδίκευση μέσα από τα Μαθήματα των Ομάδων Προσανατολισμού. Κριτήριο για τις επιλογές των μαθητών είναι οι κλίσεις τους αλλά και η επιθυμία εισαγωγής σε Τμήματα των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ.

Το εβδομαδιαίο αναλυτικό πρόγραμμα στη Β΄ Λυκείου περιλαμβάνει τριάντα διδακτικές ώρες σε μαθήματα Γενικής Παιδείας και πέντε ώρες στα Μαθήματα Προσανατολισμού.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα.

Μαθήματα Γενικής Παιδείας
Μαθήματα Ώρες
Ελληνική Γλώσσα (ενιαίο μάθημα)
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία 2
Νέα Ελληνική Γλώσσα 2
Νεοελληνική Λογοτεχνία 2
Μαθηματικά (ενιαίο μάθημα)
Άλγεβρα 3
Γεωμετρία 2
Φυσικές Επιστήμες (ενιαίο μάθημα)
Φυσική 2
Χημεία 2
Βιολογία 2
Ιστορία 2
Φιλοσοφία 2
Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστημής των Η/Υ 1
Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί & Αρχές Δικαίου, Κοινωνιολογία) 2
Ξένη Γλώσσα 2
Φυσική Αγωγή 1
Θρησκευτικά 2
Ερευνητική Εργασία (project)* 1

Μαθήματα Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών
Μαθήματα Ώρες
Αρχαία Ελληνικά Κείμενα 3
Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών (Κοινωνιολογία, Οικονομική Επιστήμη & Πολιτική Επιστήμη) 2
Σύνολο Ωρών
(Γενικής Παιδείας & Ομάδας Προσανατολισμού) 30

Μαθήματα Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Επιστημών
Μαθήματα Ώρες
Φυσική (Ομάδας Προσανατολισμού) 3
Μαθηματικά (Ομάδας Προσανατολισμού) 2
Σύνολο Ωρών
(Γενικής Παιδείας & Ομάδας Προσανατολισμού) 35

Αξιολόγηση – Βαθμολογία
& Προαγωγή στη Β΄Λυκείου
Στο τέλος της Β΄Λυκείου, οι μαθητές εξετάζονται γραπτά (σε όλα τα μαθήματα εκτός από την Ερευνητική Εργασία & τη Φυσική Αγωγή). Οι εξετάσεις διεξάγονται ενδοσχολικά σε θέματα που προκύπτουν κατά 50% με κλήρωση από την Τράπεζα Θεμάτων και κατά 50% από τους διδάσκοντες, οι οποίοι βαθμολογούν τα γραπτά.

Ο μέσος όρος της βαθμολογίας των δύο τετραμήνων αποτελεί τον προφορικό βαθμό για κάθε μάθημα.
O ετήσιος βαθμός για κάθε μάθημα υπολογίζεται ως μέσος όρος του προφορικού βαθμού και του βαθμού της τελικής γραπτής εξέτασης (με προσέγγιση δεκάτου).
(Για την Ερευνητική Εργασία και τη Φυσική Αγωγή, υπολογίζεται μόνο ο προφορικός βαθμός.)

Για τον υπολογισμό του Γενικού Μέσου Όρου (Γ.Μ.Ο.) της Β' Λυκείου πρέπει πρώτα να υπολογιστεί ο μέσος όρος σε κάθε ένα από τα τρία ενιαία μαθήματα (Ελληνική Γλώσσα, Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες).
Στη συνέχεια, το μέσο όρο του κάθε κλάδου τον πολλαπλασιάζουμε με το πλήθος των μαθημάτων ανά κλάδο. Αθροίζοντας τα παραπάνω γινόμενα και τους γενικούς βαθμούς των μη κλαδικών μαθημάτων και στη συνέχεια διαιρώντας το άθροισμα με το πλήθος όλων των διακριτών μαθημάτων (κλάδοι και αυτόνομα μαθήματα) προκύπτει ο Γενικός Μέσος Όρος της Β΄ Λυκείου.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την προαγωγή στη Γ΄Λυκείου αποτελεί η επίτευξη Γενικού Μέσου Όρου μεγαλύτερου ή ίσου του δέκα (10) και επιπλέον επίτευξη γενικού βαθμού στην Ελληνική Γλώσσα και τα Μαθηματικά τουλάχιστον δέκα (10), και τουλάχιστον οκτώ (08) στα υπόλοιπα μαθήματα.